КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ

Условия за ползване

Общи условия за ползване


I. Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и КИИП. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

II.Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
 

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

"УСЛУГА" на сайта включва получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;


III. Авторски права
Всички права са запазени от БИС . Съгласно договор БИС-СД-36/15.10.2012 между КИИП
 и БИС, КИИП се задължава да осигури надеждна защита на файловете, която да гарантира спазването на авторските права на БИС . Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на БИС, е забранено.


IV. Конфиденциалност
КИИП е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
КИИП се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
 

V. Ограничаване на отговорността
УСЛУГИТЕ на сайта се предоставят на членовете на КИИП без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. КИИП не носи отговорност за каквито и да било щети, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали.
 


VI. Регистрация
Вие имате възможност да закупите
  пълен достъп до информационните ресурси на сайта, ако сте член на КИИП. За целта е необходимо да се регистрирате в сайта и да създадете индивидуален потребителски профил тук.
При регистрацията си, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. КИИП си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя.
КИИП си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.
 


VII. Промени
КИИП си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.